Strona główna » Regulamin

Regulamin

uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez goodmoov.pl oraz serwisu goomoov.pl

Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin (dalej zwany “Regulaminem”), określa ogólne zasady uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez: Martę Gorącą – Skopińską prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: Marta Gorąca-Skopińska GROUP, ul. Tymienieckiego 25c/234, 90-350 Łódź, NIP 8291695004, REGON 101667980 (dalej “Organizator”).

Ilekroć w Regulaminie używa się określenia:

    Uczestnik- rozumie się przez to osobę fizyczną, deklarującą swój udział w Szkoleniu, której dane zawarte są w Zgłoszeniu;

    Organizator – Marta Gorąca-Skopińska, indywidualny przedsiębiorca działający pod nazwą „Marta Gorąca-Skopińska GROUP”, przedsiębiorca wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez  ministra właściwego do spraw gospodarki, przy ul. Tymienieckiego 25c/234 w Łodzi, kod pocztowy: 90-350; NIP: 8291695004; REGON: 101667980; adres korespondencji elektronicznej: biuro@martagoraca.pl; telefon: +48 730 896 730.

    Zgłoszenie– rozumie się przez to zgłoszenie dostarczone Organizatorowi elektronicznie, drogą mailową lub telefonicznie zawierające dane kontaktowe Uczestnika (imię, nazwisko, adres mailowy, telefon), dane do ew. faktury VAT (nazwa firmy, NIP) i dane Szkolenia zgodne z ofertą handlową Organizatora (nazwa i termin Szkolenia, cena i termin płatności).

    Szkolenie- rozumie się przez to szkolenie w zakresach i terminach szczegółowo opisanych w ofercie szkoleń znajdujących się na stronie https://www.goodmoov.pl/

    Koszyk – elektroniczny formularz udostępniony przez Właściciela serwisu w Serwisie, za pomocą którego Zamawiający wskazuje Produkty będące przedmiotem Zamówienia oraz wybiera sposób realizacji Zamówienia poprzez określenie sposobu dostawy na adres wskazany przez Zamawiającego oraz formę Płatności.

Regulamin stanowi integralną część Zgłoszenia uczestnictwa w Szkoleniu i obowiązuje wszystkich Uczestników.

Dokonanie Zgłoszenia jest równoznaczne z tym, że Uczestnik zapoznał się z ofertą Organizatora i niniejszym regulaminem oraz akceptuje je.

Szkolenia skierowane są do:
 1. Trenerów personalnych oraz trenerów drużyn sportowych pragnących podnieść swój warsztat,
 2. Instruktorów fitness pragnących podnieść swój warsztat,
 3. Osób aspirujących do zostania trenerem personalnym lub instruktorem fitness,
 4. Sportowców oraz osób aktywnych fizycznie pragnących zwiększyć swoją świadomość oraz umiejętność zaplanowania i wdrożenia planu efektywnej pracy mającej na celu poprawę wyników sportowych.

§1. Zgłoszenie uczestnictwa

 1. Zgłoszenie uczestnictwa w Szkoleniu należy przesłać do Organizatora korzystając z formularza on-line umieszczonego na stronie goodmoov.pl polegającego na wybraniu konkretnego szkolenia i dodanie go do koszyka, mailem na adres biuro@goodmoov.pl lub telefonicznie pod numerem 730896730
 2. Zgłoszenia przyjmowane są najpóźniej do 7 dni roboczych przed rozpoczęciem Szkolenia (liczy się data wpływu zgłoszenia). Po upływie tego terminu zgłoszenie uczestnictwa jest dopuszczalne na podstawie uprzedniego telefonicznego uzgodnienia oraz przesłania wypełnionego formularza zgłoszenia w jednej z wyżej określonych form.
 3. Otrzymanie mailowego potwierdzenia wpisu na listę Uczestników od Organizatora jest równoznaczne z zakwalifikowaniem na Szkolenie i zawarciem umowy pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem.
 4. Uczestnik jest zobowiązany, zgodnie z informacjami otrzymanymi w potwierdzeniu, przesłać wymagane dokumenty oraz dokonać wpłat w wysokości i terminach określonych w otrzymanym potwierdzeniu.
 5. Niedotrzymanie terminów wpłat, bądź nie przesłanie wymaganych dokumentów może skutkować skreśleniem z listy Uczestników.

§2. Rezygnacja z uczestnictwa w Szkoleniu, odstąpienie w przypadku osoby fizycznej będącej konsumentem

 1. Rezygnację z uczestnictwa w Szkoleniu należy zgłosić mailowo na info@goodmoov.pl
 2. Organizator wysyła potwierdzenie otrzymania rezygnacji.
 3. W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w Szkoleniu istnieje możliwość zwrotu wpłaconych środków na poczet Szkolenia, z tym że:
  1. w razie rezygnacji do 6 tygodni przed Szkoleniem Uczestnik ponosi koszty uczestnictwa w przedmiotowym Szkoleniu w wysokości 50 zł;
  2. w razie rezygnacji od 6 tyg. do 2 tyg. przed Szkoleniem Uczestnik ponosi 25% kosztów Szkolenia, o których mowa w § 4 ust. 1 niniejszego Regulaminu
  3. w razie rezygnacji od 2 tyg. do 6 dni przed Szkoleniem, , Uczestnik ponosi 50% kosztów Szkolenia, o których mowa w § 4 ust. 1 niniejszego Regulaminu;
  4. w razie rezygnacji w terminie krótszym niż 5 dni przed Szkoleniem, Uczestnik ponosi 100% kosztów Szkolenia, o których mowa w § 4 ust. 1 niniejszego Regulaminu
 4. Rezygnację ze Szkolenia należy zgłosić za pośrednictwem poczty elektronicznej. Decyduje data wpłynięcia oświadczenia do Organizatora. Pozostałą kwotę po zatrzymaniu kwot, o których mowa powyżej, Uczestnik może przenieść za zgodą Organizatora na inne wskazane przez siebie Szkolenie realizowane przez Organizatora. W przypadku braku chęci udziału w innym Szkoleniu organizowanym przez Organizatora, Organizator zwraca wpłacone kwoty, przy uwzględnieniu ust. 3 powyżej. Istnieje również możliwość wskazania Uczestnika zastępczego – wówczas Organizator odstępuje od wyżej wymienionych zatrzymań kwot, tj. nie obciąża Uczestnika żadnymi kosztami związanymi z rezygnacją ze Szkolenia. Warunkiem zwrotu wpłaconych kwot jest zawarcie Umowy z Uczestnikiem zastępczym, który dokona opłaty za Szkolenie Wpłacona kwota zwracana jest w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy z Uczestnikiem zastępczym (uregulowania przez Uczestnika zastępczego opłaty za Szkolenie).
 5. Jeśli opłata uiszczona do czasu rezygnacji ze Szkolenia, nie pokrywa kosztów, do zapłaty których zobowiązany jest Uczestnik (ust. 3 powyżej), Uczestnik zobowiązany jest do dopłacenia różnicy w terminie 7 dni, od dnia rezygnacji.
 6. W przypadkach losowych, np. w przypadku kontuzji/ choroby podczas Szkolenia, które uniemożliwiają uczestniczenie w Szkoleniu, Uczestnik ma możliwość zwrócenia się do Organizatora z prośbą o dokończenie Szkolenia w innym terminie bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów. Organizator będzie rozpatrywał takie przypadki indywidulanie, zaś po stronie Uczestnika nie powstaje żadne roszczenie z tym związane.
 7. Organizator ceni sobie satysfakcję z oferowanych usług, w związku z czym, jeśli przeprowadzone Szkolenie nie było zgodne z zaprezentowaną ofertą, Organizator zwróci Uczestnikowi opłatę wniesioną za Szkolenie. Aby Uczestnik mógł domagać się zwrotu uiszczonej opłaty, musi spełnić następujące przesłanki:
  1. żądanie zwrotu opłaty musi zostać zgłoszone w terminie 3 dni od dnia zakończenia Szkolenia i przesłane listem poleconym na adres Organizatora (decyduje data stempla pocztowego). Uczestnik oprócz przesłania żądania w formie pisemnej jest zobowiązany do poinformowania Organizatora o swojej decyzji w formie mailowej w wyżej wskazanym terminie;
  2. w zgłoszeniu, o którym mowa w punkcie a powyżej, oprócz żądania zwrotu wpłaconej kwoty oraz wskazania numeru rachunku bankowego, na który ma zostać zwrócona opłata, Uczestnik musi zamieścić szczegółowe uzasadnienie swojego stanowiska, tj. wykazać, że oferta Szkolenia nie odpowiadała Szkoleniu rzeczywiście przeprowadzonemu, przy czym zarzuty muszą dotyczyć kwestii istotnych. Organizator dokonuje weryfikacji zgłoszonych twierdzeń i podejmuje decyzję, co do zasadności zgłaszanych roszczeń. W przypadku pozytywnej oceny, Organizator podejmuje decyzję o zwrocie opłaty w terminie 14 dni, od dnia otrzymania zgłoszenia w formie listu poleconego. W przypadku decyzji negatywnej, Organizator informuje o niej Uczestnika pisemnie oraz mailowo.
 8. O podjęciu pozytywnej decyzji, o której mowa w ust. 7 b powyżej, Organizator poinformuje Uczestnika w formie pisemnej oraz mailowej. Po otrzymaniu pozytywnej decyzji, Uczestnik zobowiązany jest do zwrotu Organizatorowi wszelkich otrzymanych materiałów szkoleniowych oraz Certyfikatu ukończenia Szkolenia (jeśli został on wydany). Zwrot powinien nastąpić w terminie 7 dni, od dnia otrzymania decyzji, o której mowa w zdaniu pierwszym.
 9. Organizator zwróci Uczestnikowi opłatę za Szkolenie (w wysokości uiszczonej przez Uczestnika), w terminie 14 dni roboczych, od dnia zwrotu przez Uczestnika materiałów/Certyfikatu, o których mowa w ust. 8 powyżej. Niezwrócenie materiałów/Certyfikatu uprawnia Organizatora do niedokonywania zwrotu opłaty. Jeśli Uczestnik nie otrzymał w trakcie Szkolenia żadnych materiałów/ Certyfikatu, Organizator zwróci mu wniesioną opłatę w ciągu 14 dni roboczych od dnia wydania decyzji, o której mowa ust. 7 b.
 10. Uczestnik będący konsumentem, zgodnie z art. 27 u.p.k. z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2017.683) w terminie 14 dni od zawarcia umowy ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny, składając pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy na adres siedziby Organizatora lub mailowo: biuro@goodmoov.pl
 11. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą a Uczestnik jest zwolniony z wszelkich zobowiązań z zastrzeżeniem pkt. 12 i 13, co oznacza, że wszystkie wniesione przez niego opłaty zostają zwrócone. Zwrot nastąpi w ciągu 7 dni od dnia wpłynięcia do Organizatora oświadczenia o odstąpieniu.
 12. Organizator informuje, że prawo odstąpienia od Umowy na świadczenie usług szkoleniowych nie przysługuje Uczestnikowi, jeżeli Organizator wykonał częściowo lub w pełni usługę za wyraźną zgodą Uczestnika, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia utraci prawo odstąpienia od umowy.
 13. Jeżeli Uczestnik wykonuje prawo odstąpienia od umowy w terminie krótszym niż 14 dni robocze przed dniem Szkolenia, tj. po przystąpieniu przez Organizatora do wykonywania umowy poprzez rozpoczęcie organizowania Szkolenia, Uczestnik ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Koszty spełnienia świadczenia są naliczane zgodnie z zasadami ujętymi w § 2. ust. 3 niniejszego Regulaminu.

§3. Zmiana lub odwołanie terminu Szkolenia, zmiana miejsca Szkolenia lub osoby prowadzącej Szkolenie

 1. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania lub przesunięcia terminu Szkolenia w sytuacji, gdy nie zostanie osiągnięta wystarczająca liczba Uczestników.
 2. Informacja o odwołaniu lub przesunięciu terminu Szkolenia spowodowana niewystarczającą ilością Uczestników zostanie przesłana do Uczestnika zgodnie z danymi podanymi w formularzu Zgłoszenia drogą elektroniczną (e-mail) nie później niż 5 dni przed Szkoleniem.
 3. W przypadku zmiany terminu Szkolenia, Uczestnik może zrezygnować ze Szkolenia składając na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej oświadczenie o odstąpieniu od Umowy w terminie 3 dni od dnia otrzymania wysłanego przez Organizatora zawiadomienia o przełożeniu Szkolenia na nowy termin.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania terminu Szkolenia w każdej chwili w przypadku zaistnienia sytuacji losowych/ siły wyższej, których nie dało się przewidzieć (klęski żywiołowe, warunki atmosferyczne itp.).
 5. W przypadku odwołania Szkolenia z powodu niewystarczającej liczby Uczestników lub z powodu sytuacji losowych Organizator zwraca Uczestnikowi w całości wpłaconą kwotę opłaty za Szkolenie. Zwrot nastąpi niezwłocznie (nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu lub dnia odwołania Szkolenia z przyczyn losowych).
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany wskazanego miejsca Szkolenia, na miejsce znajdujące się w tym samym mieście i o takim samym lub wyższym standardzie i nie stanowi to zmiany warunków umowy.
 7. Organizator powiadomi wszystkich Uczestników Szkolenia o zmianie miejsca Szkolenia nie później niż 3 dni robocze przed zaplanowanym terminem Szkolenia.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany osoby prowadzącej Szkolenie w przypadku sytuacji losowych i nie stanowi to zmiany warunków umowy. W takiej sytuacji osoba realizująca Szkolenie w zastępstwie, będzie posiadała odpowiednie kwalifikacje, wiedzę i doświadczenie aby przeprowadzić Szkolenie.

§4. Ceny Szkoleń i warunki płatności

 1. Koszt Szkolenia wynika z Oferty lub jest wskazany w formularzu Zgłoszeniowym. Ceny Szkoleń obejmują: koszt Szkolenia (przeprowadzanie Szkolenia o tematyce określonej w formularzu Zgłoszeniowym, zapewnienie wykwalifikowanej kadry, zapewnienie odpowiednich pomieszczeń), komplet materiałów szkoleniowych wraz z pakietem powitalnym, certyfikat, wodę mineralną, serwis kawowy oraz poczęstunek. Ceny Szkoleń nie obejmują kosztów zakwaterowania, dojazdów, parkingów. Ceny Szkoleń podane są w złotych polskich (kwota brutto) i dotyczą jednej osoby.
 2. Otrzymanie mailowego potwierdzenia wpisu na listę Uczestników od Organizatora jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem i niesie za sobą obowiązek zapłaty opłaty za Szkolenie.
 3. Uczestnik w związku z zawarciem Umowy, w terminie do 10 dni od zawarcia Umowy, a najpóźniej na 14 dni roboczych przed datą rozpoczęcia Szkolenia uiszcza zaliczkę na poczet Szkolenia w wysokości 40% kosztów Szkolenia. Pozostałą część opłaty tj. 60 % kosztów Szkolenia, Uczestnik uiszcza w terminie 7 dni przed dniem przeprowadzenia Szkolenia.
 4. Organizator dopuszcza możliwość rozłożenia płatności na raty- na indywidualną prośbę Uczestnika. Wysokość i termin płatności rat zostaną ustalone indywidualnie z Uczestnikiem. W każdym jednak wypadku, całość opłaty za Szkolenie musi zostać uiszczona najpóźniej w terminie 7 dni, przed dniem rozpoczęcia Szkolenia. Harmonogram płatności zostanie przedstawiony Uczestnikowi i będzie stanowił załącznik do formularza zgłoszeniowego. Organizator jednocześnie zastrzega, że decyzja, co do rozłożenia płatności za Szkolenie na raty, należy wyłącznie do niego, zaś odmowa nie powoduje powstania po stronie Uczestnika jakichkolwiek roszczeń.
 5. Opłatę za Szkolenie należy przesłać na nr konta Organizatora: konto szkoleniowe: ING Bank Śląski 70 1050 1461 1000 0092 9577 2603
 6. Potrzebę otrzymania faktury VAT, Uczestnik zgłasza Organizatorowi przed Szkoleniem. Faktura wystawiana jest po zakończeniu Szkolenia i przysłana jest pod wskazany adres drogą mailową w ciągu 7 dni od daty zakończenia Szkolenia.
 7. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest ING Bank Śląski S.A. za pośrednictwem systemy iMoje.
 8. Dostępne formy płatności:
  1. Karty płatnicze:
  2. Visa
  3. Visa Electron
  4. Mastercard
  5. MasterCard Electronic
  6. Maestro
  7. iMoje

§5. Ochrona danych osobowych

 1. Ochrona danych osobowych odbywa się w oparciu o Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Wszelkie szczegóły dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu („Ochrona danych osobowych”). Załącznik ten stanowi integralną część Regulaminu.

§6. Reklamacje

 1. Uczestnik może składać reklamacje dotyczące Szkoleń w formie pisemnej do Organizatora najpóźniej w terminie 30 dni od daty zakończenia Szkolenia.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać: imię i nazwisko Uczestnika, adres zamieszkania, przedmiot reklamacji, uzasadnienie merytoryczne i formalne reklamacji, oczekiwania Uczestnika, co do sposobu rozpatrzenia reklamacji.
 3. Zgłoszona reklamacja zostanie rozpatrzona nie później niż w ciągu 14 dni roboczych liczonych od momentu otrzymania przez Organizatora zgłoszenia, chyba, że zajdzie potrzeba dokonania dalszych czynności wyjaśniających.
 4. Przedsiębiorca, dokonujący zakupów w celach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, jednak nieposiadających dla niego charakteru zawodowego, korzysta z uprawnień przewidzianych dla konsumentów, o ile treść umowy nie wskazuje inaczej.
 5. W przypadku, gdy przedsiębiorca spełnia warunki określone w punkcie 5, zastosowanie mają przepisy dotyczące zwrotu towarów, reklamacji, gwarancji oraz innych praw przysługujących konsumentom, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, chyba że strony umowy postanowiły inaczej.

§7. Odpowiedzialność

 1. Organizator oświadcza, że treści przekazane przez niego w trakcie Szkolenia mają charakter wyłącznie edukacyjny. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe u Uczestników lub osób trzecich, w związku lub na skutek wykorzystania przez Uczestników informacji, wiedzy lub umiejętności zdobytych w trakcie Szkolenia, w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem.
 2. Odpowiedzialność Organizatora wobec Uczestnika z wszystkich tytułów, w szczególności w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy, jest ograniczona do wysokości opłaty za Szkolenie, której dotyczy szkoda. Strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu utraconych korzyści.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ubezpieczenie Uczestnika Szkolenia dlatego wszelkie sytuacje losowe, które będą miały miejsce na Szkoleniu podlegają ewentualnemu ubezpieczeniu, które ma obowiązek zawrzeć Uczestnik we własnym zakresie.

§8. Zasady uczestnictwa w Szkoleniach

 1. Uczestnik Szkolenia zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nagrywania Szkoleń za pomocą wszelkich urządzeń audiowizualnych np. dyktafonów, mp3, telefonów, kamer, bez zgody prowadzącego i Organizatora.
 2. Materiały szkoleniowe, które Uczestnik otrzymuje drogą elektroniczną przed Szkoleniem, wręczane są na potrzeby Szkolenia i nie mogą być przez Uczestnika rozpowszechniane w jakichkolwiek celach, w tym w szczególności w celach komercyjnych/sprzedażowych osobom trzecim. Materiały te objęte są prawa autorskimi.
 3. Każde naruszenie praw autorskich Organizatora przez Uczestnika szkolenia spowoduje odpowiedzialność cywilną i/lub karną z tego tytułu, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia  4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. Nr 24, poz. 83, z późn. zmian.)
 4. Uczestnik Szkolenia jest zobligowany do przestrzegania zakazu palenia i zakazu uczestnictwa w Szkoleniu pod wpływem oraz spożywania środków odurzających, zmieniających stan świadomości bezpośrednio przed Szkoleniem i w trakcie jego trwania, jak również dystrybuowania w/w substancji wśród współuczestników Szkolenia.
 5. Podczas Szkoleń uprasza się o nieprzeszkadzanie pozostałym Uczestnikom Szkolenia i prowadzącemu, nieużywanie wulgaryzmów i obraźliwych zwrotów.
 6. Na terenie Szkoleń prowadzonych przez Organizatora obowiązuje zakaz wnoszenia niebezpiecznych przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu innych osób.
 7. W przypadku uporczywego naruszania którejś z powyższych zasad, osoba reprezentująca Organizatora ma prawo wyprosić Uczestnika ze Szkolenia bez prawa do zwrotu kosztów.
 8. Uczestnik Szkolenia jest odpowiedzialny finansowo za spowodowane przez niego szkody w trakcie Szkolenia.

§9. Egzaminy i certyfikacja

 1. Prowadzący Szkolenie mają prawo do przeprowadzania egzaminów sprawdzających wiedzę i umiejętności Uczestników.
 2. W uzasadnionych przypadkach (w szczególności jeśli Uczestnik faktycznie nie uczestniczył w Szkoleniu, bądź też w jego znacznej części) prowadzący Szkolenie może odmówić wydania Uczestnikowi certyfikatu potwierdzającego ukończenie Szkolenia. W takiej sytuacji Uczestnikowi nie przysługuje prawo żądania zwrotu poniesionych kosztów Szkolenia. Uczestnik może odwołać się od tej decyzji za pośrednictwem Organizatora.
 3. W przypadku egzaminu na Trenera Personalnego i Instruktora Fitness Basic obowiązują następujące zasady:
  1. warunkiem zaliczenia egzaminu jest uzyskanie 51% (Trener Personalny)/ 61% (Instruktor Fitness Basic) poprawnych odpowiedzi w części teoretycznej oraz w 100% poprawne wykonanie zadań w części praktycznej;
  2. warunkiem otrzymania certyfikatu jest oddanie wszystkich prac domowych z każdego zjazdu;
  3. Uczestnik, w przypadku negatywnego wyniku egzaminu ma możliwość wykorzystania jednej darmowej poprawki w okresie pół roku od zakończenia Szkolenia;
  4. część teoretyczna możliwa jest do poprawienia na dowolnym szkoleniu Master Instruktora, część praktyczna jedynie na egzaminie kolejnej grupy. W ostateczności, za zgodą Prowadzącego Szkolenie istnieje możliwość przesłania nagrania video, zgodnego z wytycznymi Prowadzącego Szkolenie. Każdy kolejny egzamin poprawkowy wiąże się w uiszczeniem opłaty 150,00 zł na konto szkoleniowe: mBank: 57 1140 2004 0000 3502 7611 8031.
 4. Certyfikaty wydawane są bezpośrednio po zakończeniu Szkolenia. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności w związku z późną rejestracją, mogą być wysyłane pocztą.

§10. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin wraz z załącznikami stanowi integralną część zawieranych Umów.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
 3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 15 września 2018 i zostaje wprowadzony na czas nieokreślony.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem publikacji nowego Regulaminu na Stronie internetowej pod adresem: https://www.goodmoov.pl/
 5. Zmienionego Regulaminu nie stosuje się do Umów zawartych przed jego wejściem w życie.

Załączniki

- Ochrona danych osobowych

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH NA PORTALU FACEBOOK

 1. Na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez szkołę GOOD MOOV mojego wizerunku utrwalonego na fotografii wykonanej podczas szkolenia, w celach marketingowych poprzez zamieszczenie w serwisie Facebook, Instagram oraz YouTube oraz oświadczam, iż nie wnoszę jakichkolwiek zastrzeżeń co do treści, sposobu i formy zdjęć zawierających mój wizerunek oraz iż wykorzystanie mojego wizerunku zgodnie z niniejszą Zgodą nie narusza moich dóbr osobistych oraz że niniejszą zgodę udzielam nieodpłatnie i nie mam z tytułu jej udzielenia jakichkolwiek roszczeń wobec szkoły GOOD MOOV
 2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez szkołę GOOD MOOV moich danych osobowych obejmujących mój wizerunek utrwalony w fotografii, o której mowa w niniejszej Zgodzie w celu zamieszczenie tej fotografii w serwisie Facebook, Instagram oraz YouTube.
 3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez szkołę GOOD MOOV moich danych osobowych obejmujących moje imię i nazwisko w celu oznaczenia mojej osoby na fotografii, o której mowa w niniejszej Zgodzie umieszczonej w serwisie Facebook, Instagram oraz YouTube przy pomocy narzędzia oznaczania osób na zasadach określonych przez serwis Facebook dostępnych pod adresem https://www.facebook.com/help/463455293673370?helpref=faq_content
 4. Poinformowany/a o tym, że serwery serwisu Facebook znajdują się także poza obszarem UE/EOG tj. w USA gdzie obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych, które mogą nie zapewniać poziomu zabezpieczeń takiego, jakie obowiązują na terytorium UE/EOG w związku z czym przetwarzanie danych osobowych przez serwis Facebook poza obszarem UE/EOG wiązać może się z podwyższonym poziomem ryzyka bezpieczeństwa takiego przetwarzania – wyrażam zgodę na przekazanie przez szkołę GOOD MOOV moich danych osobowych obejmujących mój wizerunek utrwalony w fotografii, o której mowa w niniejszej Zgodzie poza obszar EU/EOG tj. do państwa trzeciego jakim jest USA poprzez ich udostępnienie serwisowi Facebook na zasadach określonych przez serwis Facebook dostępnych pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy

Oświadczam, że:

 1. otrzymałem/am informacje, o których mowa w at. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (2016/78) z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 2. zostałem/a, poinformowany/a, że ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę, lecz wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgodę można wycofać wysyłając e-mail na adres biuro@goodmoov.pl

 

Miejscowość, data, imię i nazwisko                                

……………………………………… ………………………………………………….

 

- Rozporządzenie RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA ZGODNA Z ART. 13 RODO

Szanowni Państwo,

W dniu 25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (2016/78) z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”).

Poniżej przedstawiamy informacje, w jaki sposób Pana/Pani dane udostępnione w celu opublikowania fotografii zawierającej Pana/Pani wizerunek w serwisie Facebook, Instagram, You Tube („dalej „Fanpage”) będą przetwarzane po 25 maja 2018 roku. Jest ona spełnieniem obowiązku informacyjnego wnikającego z Art. 13 RODO.

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest “Marta Gorąca-Skopińska GROUP”, zarejestrowana przy ul. Tymienieckiego 25c/234 w Łodzi, kod pocztowy: 90-350; NIP: 8291695004; REGON: 101667980; adres korespondencji elektronicznej: biuro@goodmoov.pl; telefon: +48 730 896 730;. (dalej „Administrator”)
 2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Z Administratorem można się skontaktować pod adresem ul. Tymienieckiego 25c/234 91-350 Łódź; adresem mailowym biuro@goodmoov.pl; telefon: +48 730 896 730;
 3. Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych są
  1. zgoda – tj. dobrowolnie wyrażona przez Pana/Panią zgoda na przetwarzanie danych – (podstawa prawna Art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
  2. uzasadnione wymogi Administratora – tj. konieczność realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora (podstawa prawna Art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w postaci możliwości dochodzenia lub obrony przez roszczeniami związanymi z publikacją fotografii zawierającej Pana/Pani wizerunek na Fanpagu.
 4. Bazując na powyższych prawnych podstawach przetwarzania danych, Administrator będzie przetwarzać pozyskane od Pana/Pani dane w następujących celach:
  1. w celach wskazanych w zgodzie – na podstawie tej zgody tj. w celu publikacji fotografii zawierającej Pana/Pani wizerunek na Fanpagu oraz jeśli wyraził Pan/Pani na to zgodę oznaczenia Pana/Pani na tym zdjęciu przy użyciu narzędzia oznaczania osób serwisu Facebook – w takim przypadku może Pan/Pani cofnąć zgodę w dowolnym momencie, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; jednak odmowa wyrażenia zgody lub jej wycofanie spowoduje, że Administrator nie będzie mógł przetwarzać Pana/Pani danych w celach wskazanych w zgodzie. Zgodę można cofnąć w następujący sposób: wysyłając pismo na adres Administratora; lub e-mail na adres siedziby Administratora. W razie cofnięcia przez Pana/Panią zgody dane będą przetwarzane wyłącznie w celu wskazanym w pkt.2
  2. w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń i obrony przed roszczeniami dotyczącymi udzielonej zgody i wykorzystania Pana/Pani wizerunku na jej podstawie stanowiącym, prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora
 5. Pani/Pana dane osobowe mogą być w ramach ich przetwarzania w celach wskazanych powyżej – udostępniane innym niż Administrator podmiotom, tj.:
  1. organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonujące zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów o powierzeniu przetwarzania danych podpisanych z Administratorem przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora np. firma świadcząca obsługę IT Fanpaga.
  3. właścicielowi portalu społecznościowego Facebook na niepodlegających zmianie zasadach dotyczących danych określonych przez Facebook dostępnych pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy
 6. Administrator danych nie przekazuje danych poza teren Polski/ UE/ Europejskiego Obszaru Gospodarczego z wyłączenie przekazania danych serwisowi Facebook, którego serwery znajdują się także poza obszarem UE/ OEG na podstawie stosowanych przez Facebook standardowych klauzul ochrony danych zatwierdzonych przez Komisję Europejską i decyzji Komisji Europejskiej stwierdzających odpowiedni stopień ochrony danych w odniesieniu do określonych krajów zgodnie z zasadami określonymi przez Facebook pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy
 7. Okres przetwarzania danych jest związany z celami i podstawami ich przetwarzania. W związku z czym:
  1. Dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody,
  2. Dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora będą przetwarzane do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu lub ustania tego interesu np. dane przetwarzane w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będą przetwarzane przez czas równy okresowi przedawnienia tych roszczeń,
 8. Przysługują Panu/Pani:
  1. Prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. Prawo do sprostowania (poprawiania ) swoich danych;
  3. Prawo do usunięcia danych,
  4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych
  5. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  6. Prawo do przenoszenia danych
  7. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
 9. Może Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2; 00-193 Warszawa; https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt; tel. (22) 531 03 00 – gdy uznają, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych.
 10. W każdej chwili może Pan/Pani prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 11. Może Pan/Pani realizować swoje prawa poprzez wysłanie stosownego żądania na adres korespondencji elektronicznej: biuro@goodmoov.pl. Żądanie można również złożyć drogą listowną – wysyłając na adres korespondencyjny Administratora prowadzonej przez Administratora danych list polecony.
 12. Dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
 13. Przetwarzanie pozyskanych od Państwo danych przez Administratora opierać się będzie na zasadzie dobrowolności ich podania.

 

Miejscowość, data, imię i nazwisko                                

……………………………………… ………………………………………………….

 

Przejdź do strony głównej

Wszystkie prawa zastrzeżone - www.goodmoov.pl